Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinės pedagogės
Psichologė
Specialusis pedagogas
Logopedė
Visuomenės sveikatos specialistė
Karjeros specialistė 

Socialinės pedagogės

 
Lina Šimkuvienė         

Kontaktai:

mob. tel. (8 606) 904 20

El. paštas: simkuviene.lina@gmail.com

 

Darbo laikas (Lina Šimkuvienė)

Dienos Mokinių, mokytojų, klasės vadovų ir tėvų konsultacijos Konsultacijos su kitais specialistais, socialiniais partneriais, tiriamasis ir organizacinis darbas* Pietų pertrauka
           

 

Pirmadienis

7.30-14.00 14.00 – 15.30 12.00-12.30
           

 

Antradienis

7.30 – 14.00 14.00 – 15.30 12.00 – 12.30
           

 

Trečiadienis

7.30 – 14.00 14.00 – 15.30 12.00 – 12.30
           

 

Ketvirtadienis

7.30 – 14.00 14.00 – 15.30 12.00 – 12.30
           

 

Penktadienis

7.30 – 14.00 —————- 12.00 – 12.30

* Suderinta su progimnazijos administracija darbas vykdomas (reikalui esant)  už progimnazijos ribų.

Socialinio pedagogo funkcijos:

• įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);

• konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);

• korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);

• vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);

• šviečiamoji (informuoja, aiškina);

• koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);

• prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);

• teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);

• socialinio ugdymo.


Grįžti į viršų


MOKYKLOS PSICHOLOGO DARBO KRYPTYS IR FUNKCIJOS


 

 

Raimonda Jurčenkienė

 

Kontaktai:

mob. tel. +370 602 73975

el. paštas: psichologei.raimondai@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis    9.30–16.00

Antradienis     8.30–15.00

Trečiadienis 9.00–15.30

Ketvirtadienis 9.00–15.30

Penktadienis   8.30–11.30

Pietų pertrauka 12.00–12.30

Pastaba. Jei konsultacijų laikas nepatogus, galima tartis dėl patogesnio laiko.

Progimnazijoje teikiamos nemokamos psichologinės paslaugos:

 • konsultavimas (mokinių, tėvų, pedagogų);
 • mokinio (vaiko) raidos ypatybių, galių ir sunkumų, psichologinių ir ugdymosi problemų įvertinimas;
 • prevencija (bendruomenės grupių tyrimai bei psichologinis švietimas).
 • Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje teikiamų psichologinių paslaugų tikslai:
 • mokinių saugumo, geros emocinės  savijautos mokykloje puoselėjimas,
 • sėkmingos mokinių asmenybės raidos skatinimas,
 • mokinių psichologinio atsparumo stiprinimas,
 • socialinių emocinių kompetencijų ugdymas,
 • pagalba šeimai bei pedagogams sprendžiant vaikams bei paaugliams iškylančius psichologinius sunkumus.

Į psichologę gali kreiptis:

 • pats mokinys (vaikas) savarankiškai;
 • mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokinį nukreipia pedagogai, su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu;
 • mokinys siunčiamas Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Psichologinis konsultavimas – sąmoningas gerų santykių su klientu kūrimas, siekiant padėti iškilusius sunkumus pašalinti arba sumažinti iki toleruojamo lygmens, pagerinti mokinio emocinę savijautą, pasiekti kitus konkrečiu konsultavimo atveju numatytus tikslus.

Psichologinės konsultacijos – galimybė siekti geresnės gyvenimo kokybės.

Psichologinė pagalba pirmumo tvarka teikiama mokiniams atsidūrusiems krizinėse situacijose, smurtą patyrusiems vaikams bei paaugliams, taip pat mokiniams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

Sėkmingai psichologinei pagalbai reikalingas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas: išsami informacija (apie vaiko raidą, šeimos aplinką, gyvenimo įvykius, pomėgius, dominuojančias emocines būsenas, galias ir sunkumus) bei atsižvelgimas į rekomendacijas. Kuo vaikas mažesnis, tuo daugiau reikšmės įveikiant sunkumus turi pokyčiai artimiausioje aplinkoje.

Psichologo ir kliento santykiai grindžiami pagarba, atvirumu, pasitikėjimu, konfidencialumu. Psichologinės paslaugos teikiamos laikantis psichologo etikos reikalavimų.

http://www.psichologusajunga.lt/?page_id=120&lang=lt-lt

Konfidencialumas nėra saugomas, kai kliento ar kito žmogaus gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, atlikta arba planuojama kriminalinė veika. Šiais atvejais informacija teikiama tik suinteresuotiems asmenimis, kurie gali padėti išspręsti problemą.

Nemokama psichologinė pagalba ne mokykloje:

Marijampolės pedagoginė psichologinė tarnyba http://www.marijampoleppt.lt/

Jaunimo linija  tel. 880028888 https://www.jaunimolinija.lt/

Vaikų linija tel. 116111 https://www.vaikulinija.lt/

Tėvų linija +37061122612 http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/tevu-linija

Vilties linija116123  http://www.viltieslinija.lt/

Krizių įveikimo centras +37064051555 https://krizesiveikimas.lt/ (nemokama pirma konsultacija)

Grįžti į viršų


Specialusis pedagogas

sik_res
Martynas Sikorskis

Kontaktai:

El. paštas: m.sikorskis@gmail.com

Darbo diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
Specialiosios pratybos            

 

8.00 – 12.00

 

           

 

8.00 – 12.00

 

           

 

8.00 – 12.00

 

           

 

8.00 – 14.00

 

Nekontaktinės valandos            

 

7.30 – 8.00

 

           

 

7.30 – 8.00

15.00 – 17.00

 

           

 

7.30 – 8.00

13.00 – 14.00

 

           

 

7.30 – 8.00

 

Veiklos tikslas – didinti SUP turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Mokyklos specialusis pedagogas:

 • atlieka mokinio pirminį pedagoginį įvertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygį;
 • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas SUP mokiniams, kuriems specialiojo pedagogo pagalbą skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
 • konsultuoja mokytojus pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo klausimais;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Grįžti į viršų


Logopedė

logo_res
Laimutė Sikorskienė

Kontaktai:

El. paštas: l.sikorskiene@gmail.com

Darbo laikas

Darbo diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Penktadienis
Specialiosios pratybos            

 

12.00 – 15.00

 

           

 

8.00 – 14.00

 

           

 

11.00 – 15.00

 

           

 

8.00 – 13.00

 

Nekontaktinės valandos            

 

15.00 – 16.30

 

           

 

7.30 – 8.00

14.00 – 16.30

 

             

 

7.30 – 8.00

 

 

Veiklos tikslas – didinti SUP turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Mokyklos logopedas:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • suderinęs su Vaiko gerovės komisija teikia pagalbą kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams pamokų ir ne pamokų metu;
 • šviečia mokyklos bendruomenę, mokinius ir mokinių tėvus aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų šalinimo ir jų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Grįžti į viršų


PAGRINDINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ 

 

Erika Jankauskienė

Darbo grafikas 

Darbo dienos

Darbo valandos

I

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.30

II

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.40

III

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.40

IV

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.40

V

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.30

Kontaktiniai duomenys: erika.jankauskiene@marijampolesvsb.lt, tel.: 869838626


DOKUMENTAI 2022 - 2023 m. m.
Pavadinimas Parsisiųsti
2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita parsisiųsti
2024 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas J Totoraičio progimnazija parsisiųsti
TVARKOS 2022 m. m.
Pavadinimas Parsisiųsti
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti
Pirmosios pagalbos organizavimo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti
Progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti
Progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar parytus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų, laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti

PAGRINDINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO MOKYKLOJE FUNKCIJOS

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas mokyklos bendruomenei;
 • mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija mokykloje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra mokykloje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • pagalba organizuojant bei pravedant sporto renginius mokykloje

Grįžti į viršų

Karjeros specialistė

Asta Janulienė

Kontaktai:

El. paštas: a.januliene@jtotoraitis.lt

Darbo dienos

Darbo valandos

I

8.00 – 14.00

II

Nedirba

III

 

Nedirba

 

IV

8.00 – 14.00

V

9.00 – 14.00

Kreipkis į karjeros specialistę jeigu: 

 • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • susidaryti individualų karjeros planą;
 • turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

Jono Totoraičio progimnazijos karjeros specialistė siekia ugdyti mokinių gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros formavimui, atsižvelgiant į mokinio siekius, gebėjimus ir asmeninius poreikius.

Turi klausimų ir nori pabendrauti, ateik!
Grįžti į viršų