Laisvos darbo vietos

DĖL ATRANKOS Į LAISVĄ NUOLATINIO POPŪDŽIO SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĘ

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija skelbia pretendentų atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.

Grupė – specialistai.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (priklausomai nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu bei progimnazijos darbo apmokėjimo sistema.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

1. Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija;

1.2. gebėjimas išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus ir mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui ir mokiniui sėkmingai adaptuotis mokykloje.

1.3. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias socialinių problemų prevencijos priemones.

1.4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais švietimo pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

2. Pagrindinės funkcijos:

2.1. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);

2.2. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

2.3. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

2.4. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas  su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

2.5. šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

2.6. inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

2.7 atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus).

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti atrankoje;
  2.  išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3.  gyvenimo aprašymą;
  4. galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Prašymus dalyvauti atrankoje ir  dokumentų kopijas pateikti el. paštu mokyklosrastine@gmail.com  arba pristatyti į raštinę adresu S.Dariaus ir S.Girėno 7,  Marijampolė su nuoroda „Dėl socialinio pedagogo  atrankos“.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. liepos 31 d.

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. (įskaitytinai).

Pretendentų atrankos forma – pokalbis (žodžiu). Pretendentams, atitinkantiems keliamus reikalavimus, jų pateiktu telefonu ar elektroniniu paštu, bus praneštas tikslus pokalbio laikas (valanda).

DĖL ATRANKOS Į LAISVĄ NUOLATINIO POPŪDŽIO PASTATŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO PAREIGYBĘ

Pareigybės paskirtis: Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybės paskirtis – einamiesiems ir pagrindiniams patalpų, lauko įrengimų remonto darbams atlikti, prižiūrėti progimnazijos pastatų išorės ir vidaus patalpas bei teritoriją, palaikyti joje švarą ir tvarką, įgijus specialų išsilavinimą dirbti darbus susijusius su elektros instaliacija.

Pareigybės grupė – pastatų ir aplinkos priežiūros darbuotojas. Pareigybės lygis – C1 etatas.

Darbo užmokesčio koeficientas 5,1 – 5,4

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 949 – 1004 Eur.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

1. Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

1.2. išmanyti pastatų technines savybes;

1.3. išmanyti vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis;

1.4. mokėti naudotis įvairiais darbo įrankiais tame tarpe ir elektriniais;

1.5. mokėti mūryti, tinkuoti, glaistyti, dažyti;

1.6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

2. Privalumai:

2.1. panašaus darbo patirtis;

2.2. elektros energetikos sektoriaus darbuotojo kategorijos turėjimas;

2.3 aukštalipio pažymėjimo turėjimas.

3. Pagrindinės funkcijos:

3.1. nuolat tikrina progimnazijos vidaus patalpas, pastatus, teritoriją, ribas, palaiko švarą ir tvarką;

3.2. nuolat atlieka pastatų ir statinių paprastojo ir pagrindinio remonto, santechnikos, elektrifikacijos, aplinkos priežiūros darbus ir kitus darbus, kuriuos dirbti paveda tiesioginis vadovas;

3.3. laikydamasis darbų saugos reikalavimų, valo stogo lietvamzdžių latakus, o žiemos metu  nukasa sniegą ir šalina ledą nuo šaligatvių, nuogrindų, privažiavimo kelių, neįgaliųjų, prekių pristatymo privažiavimo vietų, nuo atliekų surinkimo aikštelės, pabarsto šaligatvius smėliu, druska, nudaužo pastebėtus varveklius, valo pastato sienas, stogus, užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir remontuoja pastatų stogus, nuogrindas, tvoras, atlieka kasimo, betonavimo, plytelių klojimo, krovimo rankomis darbus;

3.4. prižiūri vandentiekio ir kanalizacijos techninę būklę, sistemas, šalina sutrikimus, paruošia radiatorius šildymo sezonui;

3.5. prižiūri ir remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus;

pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turintis, atitinkamą išsilavinimą, prižiūri ir remontuoja elektros instaliaciją;

3.6. padeda progimnazijos darbuotojams tvarkyti interjerą, perstatinėti baldus, padeda pasiruošti renginiams, paruošia aplinką ir patalpas, baldus naujiems mokslo metams;

3.7. laiku informuoja  direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie nesklandumus savo darbo aplinkoje;

3.8. praneša apie darbo metu pastebėtus trūkumus, pastato sistemų gedimus direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir imasi priemonių jiems pašalinti;

3.9. teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui ūkiui apie atliekamus darbų kokybės gerinimo ir iškilusių problemų sprendimo būdus.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

– prašymą leisti dalyvauti konkurse;

– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

– turimų pažymėjimų kopijas;

– rekomendacijas;

– gyvenimo aprašymą;

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 16.00. val., tiesiogiai progimnazijose   raštinėje (S.Dariaus ir S.Girėno 7,  Marijampolė)  Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Pastatų  ir aplinkos priežiūros pareigoms“ arba el. paštu mokyklosrastine@gmail.com   su nuoroda – „ Dėl pastatų  ir aplinkos prižiūrėtojo atrankos“.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. liepos 31 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktoriaus pavaduotojas ūkiui Kęstutis Česonis, tel. 8 671 213 65