Laisvos darbo vietos

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija skelbia atranką pradinių klasių  mokytojo pareigybei užimti pilnu darbo krūviu (1 etatas) nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. (neterminuota darbo sutartis).

Grupė – specialistai.

Mokytojas pavaldus pavaduotojui ugdymui. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu bei progimnazijos darbo apmokėjimo sistema.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

 1. Mokytojas, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
  1. puikios pradinio ugdymo dalykų ir metodinės žinios;
  1. geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje ir konstruktyviai spręsti problemas;
  1. kūrybiškumas, iniciatyvumas, dalyvavimas progimnazijos veiklose.
 •  Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
  • užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant  jiems dalyko programą, turinį, metodus; taip pat teikia pagalbą visiems kitiems mokiniams;
  • pagal mokyklos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų  dalykų, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;
  • vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:

2.3.1. planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, suteikiant mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdant gebėjimus bei kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); profesiškai tobulėja;

2.3.2. tikrina mokinių rašto darbus;

2.3.3. analizuoja ir stebi  ugdomų mokinių individualią pažangą;

2.3.4.dalyvauja mokyklos organizuojamuose posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose;

2.3.5. konsultuoja pagal poreikį mokinius;

2.3.6. suderinęs su mokyklos direktoriumi vykdo kitą ugdomąją veiklą;

2.3.7. vadovauja klasei.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje;
 2.  išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3.  gyvenimo aprašymą;
 4. galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.

Prašymus dalyvauti atrankoje ir  dokumentų kopijas pateikti el. paštu mokyklosrastine@gmail.com

arba pristatyti į progimnazijos raštinę adresu Dariaus ir  Girėno 7,  Marijampolė su nuoroda „Pradinių klasių mokytojo(-s) atranka“.

Atrankos skelbimo data – 2024 m. balandžio 18 d.

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2024 m. gegužės 10 d. (įskaitytinai).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kandidatų atranka (pokalbis) vyks gegužės 14 d. Pretendentams, atitinkantiems keliamus reikalavimus, jų pateiktu telefonu ar elektroniniu paštu, bus praneštas tikslus pokalbio laikas (valanda).

Informacija teikiama telefonu: +37067121366 (progimnazijos direktorė)