Nuostatai

<…>Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos nuostatai (toliau tekste – nuostatai) reglamentuoja Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos (toliau tekste – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, pedagogų atestaciją, Progimnazijos turto, lėšų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Progimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką. <…>

https://jtotoraitis.lt/wp-content/uploads/2021/09/1-184_Del_J_Totoraicio_prog_nuostatu_patvirtinimo.pdf