Skelbiamas konkursas Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti, 1 etatu

Pareigybės paskirtis: tiesiogiai pavaldaus personalo darbo organizavimas ir priežiūra, materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė, darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinių saugumo priemonių vykdymo kontrolė, viešųjų pirkimų organizavimas, pastatų ir patalpų priežiūra.
Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas. Pareigybės lygis – A2.
Darbo pobūdis:

 • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja ir kontroliuoja aptarnaujančio personalo darbą progimnazijoje, veda pavaldžių darbuotojų darbo apskaitą;
 • supažindina darbuotojus su sveikatos, priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus;
 • vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, remontą, apsaugą ir apskaitą;
 • organizuoja viešuosius pirkimus ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus;
 • vykdo elektros, šilumos energijos, vandens sunaudojimo apskaitą;
 • tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

Privalumai:

 • panašaus darbo patirtis;
 • priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
 • darbų saugos pažymėjimas;
 • civilinės saugos pažymėjimas;
 • vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą;

Dokumentai pateikiami iki 2018-06-26 įskaitytinai. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS prašymų teikimų modulį: http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukiui-322;524640.html).
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 671 21366, el. p.  jtotoraicio@gmail.com
Informacija paskelbta 2018-06-12