ORGANIZUOJAMAS VIEŠAS PROGIMNAZIJOS PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

1. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija viešo konkurso būdu išnuomoja patalpas, esančias adresu Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė:

  • Sporto salę, kurios bendras plotas – 522,00 kv. m., pradinė nuomos kaina –  14 eurų už valandą;
  • Aktų salę, kurios bendras plotas – 274 kv. m.,  pradinė nuomos kaina –  8 eurai už valandą;
  • Mokomuosius kabinetus – 52,00 kv.m; pradinė nuomos kaina mokomojo kabineto be kompiuterinės įrangos –  3 eurai už valandą, mokomojo kabineto su kompiuterine įranga – 7 eurai už valandą.

2. Konkursas vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. patvirtintu „Marijampolės savivaldybės turto viešo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarko aprašu“.

3. Konkursą organizuoja ir vykdo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta patalpų nuomos  konkurso komisija.

4. Konkurse išnuomojamos patalpos naudotis darbo dienomis laisvu nuo ugdymo proceso metu.

5. Apie Konkursą skelbiama  internetinėje svetainėje www.jtotoraitis.lt.

6. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2022 m. rugsėjo 11 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val., suderinus konkretų laiką su direktoriaus  pavaduotoju ūkiui Kęstučiu Česoniu, tel. Nr.8 671 21365.

7. Prašymai priimami ir registruojami iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val. progimnazijos raštinėje (ant užklijuoto voko užrašoma „Viešajam turto nuomos konkursui“) arba el.paštu jtotoraicio@gmail.com.

8. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai,  norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse, savo prašyme  nurodo:

  • konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą (fiziniams asmenims);
  • juridinio asmens, juridinio asmens filialo, pavadinimą ir kodą, adresą (buveinę), telefono numerį, elektroninio pašto adresą; 
  • trumpą paaiškinimą, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą ir pageidaujami terminai (savaitės dienos ir valandos), kurie galutinai gali būti suderinami sutarties pasirašymo metu.
  • siūlomą konkretų nuompinigių dydį už valandą.

9. Konkurso komisijos posėdis vyks Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė, progimnazijos direktorės kabinete 2022 m. rugsėjo 19 d. 9.00 val.

10. Konkurso laimėtojas nustatomas pagal pasiūlytą didžiausią valandos kainą. Esant dviems vienodiems pasiūlymams, sutartis pasirašoma su ilgesnį nuomos terminą nurodžiusiu konkurso dalyviu arba su anksčiau turėjusiu progimnazijos patalpų nuomos sutartį bei sąžiningai vykdžiusiu savo įsipareigojimus nuomininku.

11. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasirašo nuomos sutartį.

12. Sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip vienerių mokslo metų laikotarpiui. Sudarius sutartį, nuompinigius reikės mokėti už mėnesį, iki kito mėnesio 15 d., į progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą. Nuomininkas, nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 proc. delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.