Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos patalpų nuomos viešojo konkurso sąlygos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija viešo konkurso būdu išnuomoja patalpas, esančias adresu Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė:

1.1. Sporto salę, kurios bendras plotas – 522,00 kv. m., pradinė nuomos kaina – 12 eurų už valandą;
1.2. Aktų salę, kurios bendras plotas – 274 kv. m., pradinė nuomos kaina – 7 eurai už valandą;
1.3. Mokomuosius kabinetus – 52,00 kv.m; pradinė nuomos kaina mokomojo kabineto be kompiuterinės įrangos – 3 eurai už valandą, mokomojo kabineto su kompiuterine įranga – 7 eurai už valandą.

2. Konkursas vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Konkursą organizuoja ir vykdo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta patalpų nuomos konkurso komisija.

4. Konkurse išnuomojamos patalpos naudotis darbo dienomis laisvu nuo ugdymo proceso metu.

II. TURTO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

5. Apie Konkursą skelbiama internetinėje svetainėje www.jtotoraitis.lt.

6. Prašymai priimami ir registruojami iki 2019 m. rugsėjo 16 d. 17.00 val. progimnazijos raštinėje.

7. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2019 m. rugsėjo 12 d. nuo 14.00 val. iki 16.00 val., suderinus konkretų laiką su direktoriaus pavaduotoju ūkiui Kęstučiu Česoniu, tel. Nr.8 671 21365.

8. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse, pateikia prašymą, kuriame nurodoma:

8.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims);
8.2. juridinio asmens, juridinio asmens filialo, pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
8.3. trumpas paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą ir pageidaujami terminai (savaitės dienos ir valandos), kurie galutinai gali būti suderinami sutarties pasirašymo metu.

9. Konkurso komisijos posėdis vyks Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė, progimnazijos direktorės kabinete 2019 m. rugsėjo 20 d. 14 val.

10. Konkurso laimėtojas nustatomas pagal pasiūlytą didžiausią valandos kainą. Esant dviems vienodiems pasiūlymams, sutartis pasirašoma su ilgesnį nuomos terminą nurodžiusiu konkurso dalyviu.

11. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasirašo nuomos sutartį.

12. Sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip vienerių mokslo metų laikotarpiui.

13. Nuomos sutartyje turi būti nurodoma:

13.1. turto nuomos terminas;
13.2. turto naudojimo paskirtis;
13.3. turto nuomos mokesčio dydis ir mokėjimo terminai;
13.3. kiti su nuomojamo turto naudojimu ir turto grąžinimu, pasibaigus turto nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai;
13.4. atsakomybė už turto nuomos sutarties pažeidimus.

14. Sudarius sutartį, nuompinigius reikės mokėti kas mėnesį, prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 d., į atsiskaitomąją sąskaitą.