Nespėjome ir pastebėti, kaip praėjo jau pusė metų nuo tada, kai savanorė Keto atvyko į mūsų mokyklą

Sveikas gerbiamas skaitytojau. Jau eina šeštasis mėnesis, kai aš savanoriauju jūsų mokykloje. Atvykdama į Lietuvą aš pradėjau savo savarankišką ir pilną iššūkių kelionę, prisitaikydama naujoje aplinkoje, susipažindama su vietine jūsų kalba ir vis palaipsniui pritapdama bendruomenėje.

Per šį laikotarpį jūsų mokykla pavirto mano antraisiais namais. Aš su dideliu malonumu priėmiau galimybę praleisti laiką su nuoširdžiais vaikais ir savo darbą mylinčiais mokytojais. Vasario, kovo ir balandžio mėnesiai buvo ypatingai kupini gausybės veiklų mokyklinėje ir užklasinėse veiklose. Per šį laikotarpį aš aktyviai dalyvavau anglų kalbos, technologijų ir fizinio lavinimo bei šokio pamokose, panaudodama savo turimas žinias ir įsitraukdama į veiklas kartu su mokiniais ir mokydamasi kartu su jais. Mūsų bendravimas išsiplėtė už klasės ribų, jie tapo ištikimais mano kompanionais, su kuriais aš dažnai leidžiu laisvalaikio akimirkas pertraukų metu, būdama valgykloje, bibliotekoje ar klasėje.  Toks nuoširdus bendravimas ir bičiulystė kuria mes dalinamės tikrai yra nepaprasta.

Balandžio mėnesį man teko išskirtinė galimybė lankytis įvairiuose renginiuose, kur moksleiviai  galėjo parodyti savo įspūdingus gebėjimus, palikdami neišdildomą įspūdį apie juos. Kartu su mokiniais lankiausi Marijampolės STEAM centre, kur dalyvavau pamokoje kitoje erdvėje. Taip pat man teko išskirtinė galimybė stebėti neįtikėtiną mokinių pasirodymą renesanso epochos tema, kurį sukūrė šios mokyklos mokiniai ir jų mokytojai. Pasirodymas vyko Marijampolės kultūros centre.  Vieną dieną mane pakvietė kartu su mokiniais vykti į ekskursiją po atviru dangumi, apžiūrint Marijampolės gatvės meno eksponatus, o taip pat lankiausi mokyklos ir miesto bibliotekose kartu su mokiniais. Tai stiprus įrodymas, kad mokykla kuria ir puoselėja holistinį mokinių ugdymą, užtikrinant moksleivių bendrąsias žinias ir įgūdžius visose gyvenimo srityse. Mokytojų rodomas profesionalumas nuolat pažymi institucijos siekį mokinių tobulėjimo srityje.

Žvelgdama į gegužės mėnesį, aš stengiuosi  numatyti artėjančių veiklų ir renginių kryptį, kurie žada praturtinti mano savanorystės patirtį mokykloje. Aš pajutau dar didesnį nuoširdumą ir dėkingumą mokytojų, mokinių ir visų mokyklos bendruomenės narių atžvilgiu, kurie kuria tokią  praturtinančią aplinką ir atmosferą.

MOKYTOJŲ mintys apie Keto.

Mokiniai susidraugavo su Keto ir visada laukia jos įprastu laiku pamokose. Pertraukų metu noriai ir draugiškai bendrauja su savanore. Jie taip pat pasidžiaugia, jeigu Keto sutinka kitose miesto erdvėse, visada ją pakalbina, pasisveikina, nusišypso. Džiaugiamės, kad būtent Keto atvyko pas mus ir tapo mūsų mokyklos bendruomenės nare.

Neformaliojo ugdymo organizatorė Aistė Vingelienė, anglų kalbos mokytoja Snieguolė Vyšniauskienė

Hello, esteemed reader. It marks the sixth month since I began volunteering at your school. Following my arrival in Lithuania, I embarked upon an independent and challenging journey, adapting to a new environment, acquainting myself with the local language, and gradually assimilating into the community.

Over this span, the school has transformed into a second home. I relish the opportunity to spend ample time with the endearing children and dedicated educators. The months of February, March and April have been particularly engaging, brimming with a plethora of intra-school and extracurricular activities. During this period, I actively participated in English language, technology, and sports classes, imparting my knowledge while also imbibing invaluable lessons from the students. Our interactions extend beyond the confines of the classroom; they have become cherished companions, with whom I often share leisurely moments during breaks, eating in the canteen, library, or classrooms. The depth of communication and camaraderie we share is truly extraordinary.

In April, I had the privilege of attending various events where the students showcased their prowess in remarkable ways, leaving an indelible impression with their abilities. Together with students I was in the STEAM Centre having a lesson with them in other space. Also, had a great possibility to observe an extraordinary performance about Renaissance epoch created by your school students and their teachers at Marijampole Culture Centre. One day I was invited to go together with students and leading teachers in the open-space excursion observing street art exhibits, several times took part in educational classes in the school and city libraries. This is an evident that the school is committed to fostering holistic development, ensuring students acquire comprehensive knowledge and skills across all domains. The professionalism exhibited by the teachers further underscores the institution’s dedication to excellence.

As I am looking ahead to the month of May, I anticipate an array of forthcoming activities and events that promise to enrich my volunteer experience at the school. I extend my heartfelt gratitude to the teachers, students, and all members of the school community for fostering such an enriching environment and atmosphere.

With love Keto