Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos patalpų nuomos konkursas

ORGANIZUOJAMAS VIEŠAS PROGIMNAZIJOS PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

2023 m. rugsėjo 7 d.

 1. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija viešo konkurso būdu išnuomoja patalpas, esančias
  adresu Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė:
  1.1. Sporto salę, kurios bendras plotas – 522,00 kv. m., pradinė nuomos kaina – 14 eurų už
  valandą;
  1.2. Aktų salę, kurios bendras plotas – 274 kv. m., pradinė nuomos kaina – 8 eurai už
  valandą;
  1.3. Mokomuosius kabinetus – 52,00 kv.m; pradinė nuomos kaina mokomojo kabineto
  be kompiuterinės įrangos – 3 eurai už valandą, mokomojo kabineto su kompiuterine
  įranga – 7 eurai už valandą.
 2. Konkursas vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d.
  patvirtintu „Marijampolės savivaldybės turto viešo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo
  ir vykdymo tvarko aprašu“.
 3. Konkursą organizuoja ir vykdo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus
  įsakymu sudaryta patalpų nuomos konkurso komisija.
 4. Konkurse išnuomojamos patalpos naudotis darbo dienomis laisvu nuo ugdymo proceso metu.
 5. Apie Konkursą skelbiama internetinėje svetainėje www.jtotoraitis.lt.
 6. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti, suderinus konkretų laiką su direktoriaus
  pavaduotoju ūkiui Kęstučiu Česoniu, tel. Nr.8 671 21365.
 7. Prašymai priimami ir registruojami iki 2023 m. rugsėjo 15 d. 15.00 val. progimnazijos
  raštinėje (ant užklijuoto voko užrašoma „Viešajam turto nuomos konkursui“) arba el.paštu
  jtotoraicio@gmail.com.
 8. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai, norintys dalyvauti patalpų
  nuomos konkurse, savo prašyme nurodo:
  8.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą
  (fiziniams asmenims);
  8.2. juridinio asmens, juridinio asmens filialo, pavadinimą ir kodą, adresą (buveinę),
  telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
  8.3. trumpą paaiškinimą, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą ir
  pageidaujami terminai (savaitės dienos ir valandos), kurie galutinai gali būti suderinami
  sutarties pasirašymo metu.
  8.4. siūlomą konkretų nuompinigių dydį už valandą.
 9. Konkurso komisijos posėdis vyks Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje, adresu
  Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė, progimnazijos direktorės kabinete 2023 m. rugsėjo 19 d.
  9.00 val.
 10. Konkurso laimėtojas nustatomas pagal pasiūlytą didžiausią valandos kainą. Esant dviems
  vienodiems pasiūlymams, sutartis pasirašoma su ilgesnį nuomos terminą nurodžiusiu konkurso
  dalyviu arba su anksčiau turėjusiu progimnazijos patalpų nuomos sutartį bei sąžiningai vykdžiusiu
  savo įsipareigojimus nuomininku.
 11. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip
  per 10 darbo dienų pasirašo nuomos sutartį.
 12. Sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip vienerių mokslo metų laikotarpiui. Sudarius sutartį,
  nuompinigius reikės mokėti už mėnesį, iki kito mėnesio 15 d., į progimnazijos atsiskaitomąją
  sąskaitą. Nuomininkas, nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 proc. delspinigius nuo
  nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Prašymas dėl patalpų nuomos