Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinės pedagogės
Psichologė
Specialusis pedagogas
Logopedė
Visuomenės sveikatos specialistėSocialinės pedagogės

Lina Šimkuvienė

Kontaktai: mob. tel. (8 671) 469 88

El. paštas: simkuviene.lina@gmail.com

Darbo laikas

Pirmadienį, trečiadienį, penktadienį: 7.30 – 15.00 val.

Antradienį, ketvirtadienį: 7.30 – 15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.10 – 12.40

Socialinis pedagogas mokykloje yra pagalbos vaikams, paaugliams, jų šeimoms teikėjas, ginantis vaikų teises bei primenantis pareigas, padedantis vaikui rasti savo vietą sociume. Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į progimnazijos, visuomenės gyvenimą.

Socialinių pedagogių veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

Socialinio pedagogo funkcijos:

• įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);

• konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);

• korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);

• vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);

• šviečiamoji (informuoja, aiškina);

• koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);

• prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);

• teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);

• socialinio ugdymo.


Grįžti į viršų


MOKYKLOS PSICHOLOGO DARBO KRYPTYS IR FUNKCIJOS


Raimonda Jurčenkienė


Kontaktai:

e. paštas: psichologei.raimondai@gmail.com

Darbo laikas:

DARBO DIENA KONSULTACIJŲ LAIKAS MOKYKLOJE NEKONTAKTINĖS VALANDOS PIETŲ PERTRAUKA
PIRMADIENIS 13.00 – 16.00 16.00 – 17.00
ANTRADIENIS 8.30 – 16.00 7.30 – 8.30
16.00 – 20.00
12.00 – 12.30
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS 8.30 – 16.00 7.30 – 8.30
16.00 – 20.00
12.00 – 12.30
PENKTADIENIS 8.30 – 11.30 7.30 – 8.30
11.30 – 12.00
12.30 – 20.00
12.00 – 12.30

 

Psichologo veiklos kryptys:

 • psichologinis konsultavimas,
 • psichologinis įvertinimas,
 • švietimas,
 • psichologinių problemų prevencija.

Psichologo funkcijos

Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų nustatymas, darbas su mokiniu, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.

Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.

Švietimas: mokinių, tėvų, pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, mokymo ir mokymosi, bendravimo psichologijos klausimais.

Psichologinių problemų prevencija: prevencinių priemonių ir programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Grįžti į viršų


Specialusis pedagogas

sik_res
Martynas Sikorskis

El. paštas: m.sikorskis@gmail.com

Darbo laikas

Pirmadienį, trečiadienį: 8.00 – 13.00 val.

Antradienį, ketvirtadienį: 8.00 – 14.00 val.

Veiklos tikslas – didinti SUP turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Mokyklos specialusis pedagogas:

 • atlieka mokinio pirminį pedagoginį įvertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygį;
 • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas SUP mokiniams, kuriems specialiojo pedagogo pagalbą skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
 • konsultuoja mokytojus pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo klausimais;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Grįžti į viršų


Logopedė

logo_res
Laimutė Sikorskienė

El. paštas: l.sikorskiene@gmail.com

Darbo laikas

Pirmadienį: 8.00 – 12.00 val.

Trečiadienį, penktadienį: 8.00 – 15.00 val.

 

Veiklos tikslas – didinti SUP turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Mokyklos logopedas:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • suderinęs su Vaiko gerovės komisija teikia pagalbą kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams pamokų ir ne pamokų metu;
 • šviečia mokyklos bendruomenę, mokinius ir mokinių tėvus aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų šalinimo ir jų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Grįžti į viršų


PAGRINDINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ 

logo_res
Erika Jankauskienė

Darbo grafikas 

Darbo dienos

Darbo valandos

I

12.00 -15.30

II

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.30

III

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.30

IV

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.30

V

7.30- 12.15 PP 12.45 -15.30

 

Kontaktiniai duomenys: e.jankauskiene@marijampolesvsb.lt, tel.: 869838626


DOKUMENTAI 2018 - 2019 m. m.
Pavadinimas Parsisiųsti
2018 – 2019 mokslo metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas parsisiųsti
2017 – 2018 mokslo metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita parsisiųsti

 

TVARKOS 2018 - 2019 m. m.
Pavadinimas Parsisiųsti
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti
Pirmosios pagalbos organizavimo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti
Progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti
Progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar parytus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų, laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje tvarka parsisiųsti

PAGRINDINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO MOKYKLOJE FUNKCIJOS

 

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas mokyklos bendruomenei;
 • mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija mokykloje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra mokykloje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • pagalba organizuojant bei vedant sporto renginius mokykloje.

Grįžti į viršų

Pamokų laikas

 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50

Svarbu

 • 2% parama
 • Elektroninis dienynas
 • Švietimo ministerija

Draugai

 • Sveikatiada
 • Draugai užsienyje
 • Punsko gimnazija
 • Marijampolės kolegija
 • Socrates
 • Tinklas
 • Veik metodas
 • Liubos klasė
jtotoraitis.ltt