Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Mokinių elgesio taisyklės

 Parsisiųsti dokumentą. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis: „Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises.“
 2. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo įstaigos aplinką mokiniams ir jų šeimos nariams, mokytojams, klasių auklėtojams bei kitiems darbuotojams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus.
 3. Mokinio elgesio taisyklės nustato Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokinių elgesio normas pamokų ir mokykloje bei jos teritorijoje vykstančių renginių ir mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus darbo taisyklių, grįsti savo gyvenimą moralės ir etikos principais.

MOKINIŲ TEISĖS

 1. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
 2. Turi teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis.
 3. Kiekvienam vaikui turi būti užtikrintos galimybės išmokti gerbti tėvus, auklėtojus, mokytojus, kitus žmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, gamtą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti naudingu visuomenės nariu.
 4. Kiekvienas mokinys turi teisę:
  • į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei gabumus;
  • į pirminę sveikatos priežiūrą;
  • į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems;
  • į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
  • į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą;
  • į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
  • gauti informaciją apie mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas;
  • rinktis mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, dalykų modulius, neformaliojo ugdymo būrelius;
  • nemokamai naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams);
  • esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose;
  • dalyvauti mokyklos savivaldoje;
  • teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo ugdymo veiklos tobulinimo;
  • gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą;
  • gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka;
  • burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina kūrybinius gebėjimus;
  • puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

III. MOKINIŲ PAREIGOS

 1. Mokinys privalo:
  • laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, Mokinio elgesio taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
  • mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;
  • gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės, gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu;
  • gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškas kitų šalių kalboms ir kultūroms;
  • nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties (Pamokų praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų raštai ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo į mokyklą dienos. Šiame punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos be pateisinamos priežasties. Tėvai (globėjai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės ir pavienes pamokas.);
  • laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.);
  • pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla: nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais, nekalbėti ir nerašyti SMS žinučių mobiliu telefonu ir kt.);
  • laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą, į mokyklą ateiti švaria, tvarkinga apranga;
  • palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje;
  • budėti pertraukų metu mokykloje pagal nustatytą grafiką remiantis Budėjimo tvarka, priimta mokykloje;
  • gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus;
  • viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu laikyti rūbinėje;
  • tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones;
  • padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai);
  • iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės auklėtojui medicininę pažymą bei kitus reikalingus dokumentus;
  • išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš mokyklos bibliotekos paimtas knygas ir kt.;
  • nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas;
  • mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų;
  • dalyvauti VGK (Vaiko gerovės komisijos) posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti;
  • dalyvauti socialinėje veikloje mokykloje (5 val. per metus).

IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

 1. Mokinys neturi teisės:
  • be mokytojo leidimo imti mokyklos dokumentus;
  • įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, lazerius, cigaretes, gėrimus, kurių sudėtyje yra alkoholio, narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus;
  • mokykloje ir jos teritorijoje vartoti ir turėti alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, elektroninių cigarečių, žaisti azartinius žaidimus, ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų (progimnazijos direktoriaus 2014-09-01 įsakymas Nr. V-115);
  • pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. (Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir ją perduoda mokyklos direktoriui. Priemonė grąžinama tik mokinio tėvams.);
  • pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus;
  • atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
  • filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius be jų sutikimo;
  • pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti mokytojams vesti pamokas;
  • bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.;
  • reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus;
  • prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais;
  • niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.);
  • mokyklos patalpose būti su kepure ar gobtuvu;
  • vaikščioti į tualetą pamokų metu (nebent mokytojui leidus);
  • rūbinėse šiukšlinti, mėtyti mokinių drabužius, kuprines ir kitus rūbinėse esančius daiktus.

V. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS

 1. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios prevencinės drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:
  • įspėjimas žodžiu – skiria klasės auklėtojas – taikomas mokiniui, pirmą kartą padariusiam nežymius šių taisyklių pažeidimus;
  • sutartis su mokiniu (pasirašo kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui), kurioje raštu aptariami mokinio įsipareigojimai dėl tolesnio šių taisyklių laikymosi;
  • pokalbis su mokinio tėvais (globėjais) – inicijuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui – taikomas mokiniui, neįvykdžiusiam sutartyje su mokiniu nustatytų įsipareigojimų.
  • įspėjimas raštu – skiriamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje ir pasirašomas mokyklos direktoriaus – taikomas mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties iki 30 proc. pamokų per pusmetį arba už besikartojančius nežymius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus;
  • papeikimas – skiriamas Direkcinio posėdžio metu, dalyvaujant klasės auklėtojui ir tėvams – taikomas mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties nuo 31 proc. iki 50 proc. pamokų per pusmetį, už Mokinio elgesio taisyklėse nustatytų pareigų nevykdymą, įžūlų elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą mokyklos teritorijoje;
  • griežtas papeikimas – skiriamas Direkcinio posėdžio metu, dalyvaujant klasės auklėtojui ir tėvams – taikomas mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties daugiau kaip 50 proc. pamokų per pusmetį, sistemingą mokinio pareigų nevykdymą, pasikartojantį įžūlų elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą mokyklos teritorijoje, alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą mokykloje, atvykimą į mokyklą apsvaigus, tyčinį mokyklos turto sugadinimą ar sunaikinimą.
 2. Už nuolatinius piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pareigų nevykdymą, teisėtvarkos pažeidimus, už pavojingos (nusikalstamos) veiklos įvykdymą) direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokinį su tėvais (globėjais) ir auklėtoju kviečia į VGK (Vaiko gerovės komisijos) posėdį ir siūlo jam taikyti minimalią ar vidutinę priežiūrą. Jei mokinys yra kviečiamas į VGK (Vaiko gerovės komisijos) posėdį ir neatvyksta be pateisinamos priežasties, jam iš karto taikoma griežtesnė poveikio priemonė.
 3. Mokiniui nuolatos, piktybiškai nevykdant šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų, grubiai pažeidžiant taisykles: įžūliai elgiantis su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganiškai elgiantis, trukdant ugdymo procesui, vartojant necenzūrinius žodžius, rūkant mokyklos teritorijoje, vartojant alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas mokykloje ar jos teritorijoje, atvykus į mokyklą apsvaigusiam nuo alkoholio ar narkotinių bei psichotropinių medžiagų, tyčia sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą, informuojama Nepilnamečių policija, Marijampolės savivaldybės švietimo skyrius ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 4. Direktorius (vadovaudamasis Mokytojų tarybos rekomendacija, Vaiko gerovės komisijos nutarimais šalinti mokinį iš mokyklos) siūlo mokiniui mokymąsi tęsti kitoje mokykloje tada, kai yra išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui.
 5. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas.
 6. Mokinio tėvai (globėjai) susipažįsta su mokiniui pritaikytomis nuobaudomis raštinėje ir pasirašo, kad susipažino su įsakymu, per 3 dienas nuo nuobaudos skyrimo.

VI. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS

 1. Mokiniai skatinami už labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose bei aktyvų dalyvavimą mokyklos, klasės savivaldoje.
 2. Klasės aklėtojo paskatinimas – viešas pagyrimas klasėje.
 3. Klasės auklėtojo, dalykų mokytojų ar kitų darbuotojų teikimu arba savo iniciatyva direktorius:
  • apdovanoja mokyklos medaliu;
  • įsakymu pareiškia padėką;
  • apdovanoja mokyklos padėkos raštu;
  • apdovanoja asmenine dovana, visiškai ar iš dalies apmoka ekskursijos išlaidas arba priima sprendimą dėl kitokio skatinimo būdo.
 4. Labai gerai besimokančių mokinių nuotraukos iškabinamos mokyklos garbės lentoje.
 5. Mokiniai už labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose bei aktyvų dalyvavimą mokyklos, klasės savivaldoje įamžinami mokyklos muziejuje.

VII. MOKINIO ELGESIO VERTINIMAS

 1. Kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę dėstantys mokytojai mokinio elgesį įvertina:
  • pagirtinas elgesys (P) – visuomet laikosi mokykloje nustatytų mokinio elgesio taisyklių;
  • geras elgesys (G) – laikosi mokinio elgesio taisyklių;
  • patenkinamas elgesys (Pt) – minimaliai laikosi mokinio elgesio taisyklių;
  • nepatenkinamas elgesys (N)– nesilaiko/sistemingai pažeidinėja mokinio elgesio taisykles.
 2. Už pagirtiną elgesį mokinys yra skatinamas numatytomis priemonėmis. Už nepatenkinamą elgesį mokiniui skiriamos numatytos nuobaudos.
 3. Mokinio, turinčio nepatenkinamą elgesį, tėvai kviečiami į mokyklą ir kartu su mokytojais aptariamos elgesio problemos.

Pamokų laikas

 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50

Svarbu

 • 2% parama
 • Elektroninis dienynas
 • Švietimo ministerija

Draugai

 • Sveikatiada
 • Draugai užsienyje
 • Punsko gimnazija
 • Marijampolės kolegija
 • Socrates
 • Tinklas
 • Veik metodas
 • Liubos klasė
jtotoraitis.ltt